Z historie KTVS

Katedra tělesné výchovy a sportu jako vysokoškolské pracoviště prošla během svého téměř padesátiletého trvání výrazným kvalitativním vývojem.

Počátky katedry se datují do roku 1959, kdy při založení Pedagogického institutu v Hradci Králové ve školním roce 1959/60 bylo ustanoveno oddělení tělesné výchovy jako součást katedry výtvarné a hudební výchovy.

Samostatná katedra tělesné výchovy byla statutárně založena k 1. září 1961 a měla čtyři sekce: teorii tělesné výchovy, sekci sportu a her, turistiky, všeobecné tělesné výchovy a později i oddělení národní školy. Výuka specializace tělesné výchovy byla zahájena ve druhém roce existence Pedagogického institutu. Na katedře tehdy vyučovalo 7 odborných asistentů.

Podle zákonného opatření z 12.8.1964 vznikly z pedagogických institutů v Pardubicích a v Hradci Králové pedagogické fakulty. Posluchači i učitelé z Pardubic byli přemístěni v r. 1965 do Hradce Králové.

V roce 1970/71 došlo k organizačním členěním katedry na oddělení teorie tělesné výchovy, oddělení sportů, oddělení her a turistiky, národní školy, zvláštní tělesné výchovy, vychovatelství a základní tělesné výchovy. V rámci katedry existoval kabinet branné výchovy.

V tomto období byly poměrně značné sportovní aktivity studentů. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem nabízela katedra posluchačům především sportovní a pohybové činnosti v přírodě – sjezdové i běžecké lyžování, orientační běh, kanoistiku. Družstvo lyžařů získalo několikrát titul mistrů republiky, oddíl orientačního běhu patřil mezi významné organizátory velkých soutěží a výrazně ovlivnil vznik a rozšíření tohoto sportu mezi vysokoškolskou populací. Pravidelná byla i účast studentů ve svazových soutěžích v atletice, hokeji, volejbalu a basketbalu.

Mezi známá jména sportovního světa z tohoto období patří naši absolventi – lyžaři Bohumír Zeman, Květa Jeriová, Blanka Paulů,  z orientačního běhu reprezentantky Kusynová, Slaninová, Picková, Novotná, Valešová, z hokejistů musíme připomenout současnou hokejovou legendu, brankáře olympijského týmu 2006 Dominika Haška a hráče Vladimíra Martince i Josefa Palečka. V judu vynikala Lenka Šindelářová, v triatlonu Michal Adamec, v biatlonu Romana Suchomelová.

Po krátkém přerušení (1981 – 1985) získává katedra zpět akreditační povolení k přípravě studentů v oboru tělesná výchova pro základní a střední školu.

Rok 1990 byl typický déletrvajícími společenskými změnami. Mění se jak personální obsazení tak i organizační struktura katedry, která v podstatě platí do současnosti.

Podle oborů výuky jsou utvořeny sekce atletiky, gymnastiky, plavání, sportovních her a sportu a pohybu v přírodě.

V r. 1992 vzniká na katedře tělesné výchovy Akreditační středisko tělovýchovných licenčních programů. Dosavadní tělovýchovná jednota se transformuje na Vysokoškolský sportovní klub, jehož hlavním úkolem je podporovat sportovní činnost posluchačů PdF.

V r. 1996 předkládá katedra akreditační podklady pro MŠMT, na kterých dokládá zvýšení úrovně odborné a vědecké práce a plní akreditační kriteria tak, že MŠMT dává kladné vyjádření k výuce všech studijních programů.

Od roku 1998 KTVS zajišťuje přípravu učitelů pro oborové studium tělesné výchovy jak základní tak střední školy, tak i pro I. stupeň ZŠ, který je zaměřen na specializaci v TV. Umožňuje tak posluchačům TV využít kombinované studium s dalšími akreditovanými předměty PdF. KTVS se též podílí na výuce bakalářského studia v oboru výchova mimo vyučování se specializací rekreační sport a metodika zájmové činnosti. Participuje i na výuce studijního oboru „Sportovní management“ na FIM UHK.

Koncepce každého předmětu je formulována ve studijních programech povinných i volitelných předmětů v rámci kreditního systému. Na www stránkách katedry od roku 2006/07 bude kodifikováno tříleté Bc. a dvouleté nástavbové studium Mgr.

Posláním katedry se stala komplexní příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti tělesné kultury na bakalářské a magisterské úrovni.

Od roku 2000 se výrazně rozvíjejí mezinárodní vztahy. V současnosti členové KTVS udržují profesionální kontakty s několika zahraničními institucemi a tím podstatně zvyšují kvalitu výzkumných aktivit i lektorské práce učitelů.

Katedra zajišťuje od roku 1994 pravidelně vědecká setkání na téma „Optimální působení tělesné zátěže a výživy“.

1.ročník katedrálního vědeckého semináře v r. 1994 na výše uvedené téma se v průběhu deseti let změnil v konference s mezinárodní účastí, na kterých participuje nejen Česká kinantropologická společnost ale i Lékařská fakulta UK, Ústav tělovýchovného lékařství, Česká společnost tělovýchovného lékařství a další odborné instituce. V posledních ročnících konference využíváme i diskusní sdělení v rámci kulatých stolů pro lékaře i tělovýchovné pracovníky. Tím uplatňujeme i jeden ze strategických principů našich setkání – spojení teorie s praxí. V obsahových záměrech našich konferencí usilujeme i o druhý princip, interdisciplinárnost, který již naznačil jeden ze zakladatelů naší konference MUDr. V. Soulek v závěru svého úvodního referátu v r. 1994. Cit. „domnívám se, že cvičení nepůsobí optimálně, pokud nepřináší radost z pohybu“.

Jsme rádi, že naše pozvání k úvodním referátům přijímají přední kinantropologičtí pracovníci, kteří referují o nových poznatcích v oboru. Tím umožňují jejich rychlé využití v pedagogické i klinické praxi.

Od roku 2006 rozšíříme referenční sekce i o sdělení posluchačů doktorandského studia. Stále dominantnější činností KTVS v současnosti je sport. V kolektivních sportech se fotbalový tým UHK po vítězství na Akademickém přeboru ČR zúčastnil úspěšně Mistrovství Evropy vysokoškoláků, studentka Jana Myšková reprezentovala UHK na OH 2004, Alena Eiglová patří k našim nejlepším judistkám. KTVS se snaží úspěšným studentům – reprezentantům vytvářet příznivé podmínky pro jejich výkonnostní růst a zároveň nabízet co nejvíce pohybových aktivit všem studentům PdF formou výběrových aktivit.

Tím chce získat budoucí učitele pro aktivní tělesnou výchovu a sport a naučit je chápat tělesný pohyb jako významnou složku preventivní zdravotní péče.

Comments