[Bez názvu]‎ > ‎KTVS‎ > ‎

Sport a pobyt v přírodě

Vyučující: 

členové KTVS


Pravidla kurzovní výuky

Před kurzem:
- Účast na kurzu potvrzuje studující písemným přihlášením a zaplacením kurzovného v termínu stanoveném KTVS PdF UHK (dále jen KTVS).
- Při nedodržení termínu není KTVS povinna zajistit místo na kurzu.
- Odhlásit se z kurzu lze pouze ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů, a to nejpozději ve lhůtě do 15 dnů před odjezdem a výhradně vedoucímu kurzu. Pokud bude již ubytovateli (resp. dopravci) uhrazena záloha na pobyt či dopravu nebo přihlášení, nebo při odhlášení v kratší lhůtě, bude ze zálohy vrácena poměrná část z penále na základě ustanovení , které je v souladu s §.27, odst. 1 s nařízením vlády č. 108/1994 Sbírky. V případě neomluvené účasti hradí studující KTVS vzniklé výdaje v plné výši.
- Účastníci kurzu jsou povinni si zajistit odpovídající vybavení pro výuku dle instrukcí vedoucího kurzu a plně zodpovídají za jeho
technický stav. V případě nesprávného, či neodpovídajícího vybavení nebude studujícím povolena účast na výuce, resp. plnění zápočtů.
- U technicky složitějšího vybavení (lyže, kolo, snowboard apod.) se doporučuje odborné seřízení a kontrola před zahájením kurzu.
- Účastníci kurzu jsou plně odpovědni za svůj zdravotní stav a KTVS zakazuje účast studujícím, jejichž zdravotní stav se neslučuje s absolvováním kompletního obsahu a rozsahu kurzu. V případě porušení tohoto pravidla a předčasného opuštění kurzu nebude účastníkovi vrácena jakákoli část uhrazeného kurzovného.
- Účastníci jsou povinni se dostavit k odjezdu na kurz (popř. do místa konání – pouze do domluvě s vedoucím kurzu) včas. Při nedodržení smluveného času ztrácejí místo na kurzu bez nároku na finanční náhradu. - Na kurzech pořádaných KTVS není povolena účast rodinných příslušníků včetně dětí.
- Ze zdravotních, organizačních a výukových důvodů není možno akceptovat účast gravidních a kojících studentek.

V průběhu kurzu:
- Plnění požadavků kurzovní výuky probíhá v souladu se studijním a zkouškovým řádem PdF UHK. Kurz musí studující absolvovat v roce určeném studijním plánem. Přeložení do vyššího ročníku je možné pouze na základě vážných důvodů se souhlasem garanta předmětu, resp. vedoucího kurzu. Při neabsolvování kurzu v doporučeném semestru KTVS negarantuje rezervaci místa v následném akademickém roce.
- Kurz je rozdělen na dvě části, kurzovní výuku a osobní volno
- Kurzovní výuka – rozsah a obsah je stanoven rozvrhem, s nímž jsou účastníci kurzu seznámeni nejpozději v den zahájení. Na tuto dobu se vztahují omezení daná studijními předpisy. Za dodržování bezpečnostních pravidel je odpovědný vedoucí kurzu. Posluchači musí před zahájením kurzu písemně potvrdit vedoucímu akce skutečnost, že byli seznámeni s bezpečnostními předpisy, s pravidly kurzovní výuky, s programem kurzu a s podmínkami úspěšného zakončení kurzu zápočtem.
- Osobní volno – rozsah je omezen rozvrhem kurzovní výuky a dále ubytovacím a domovním řádem provozovatele příslušného zařízení. Po dobu osobního volna nese každý účastník kurzu osobní odpovědnost za škody způsobené na zdraví, majetku a zdraví třetích osob. KTVS je oprávněna žádat jí vyplacenou náhradu škody dle uzavřené smlouvy, jakož i náklady spojené s odstraněním resp. uhrazením škody na osobě, která škodu způsobila. - Studenti jsou povinni upozornit učitele na závady, jež by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví účastníků kurzu.
- V průběhu konání kurzu (včetně osobního volna) není dovoleno, aby účastník kurzu opustil areály středisek bez vědomí vyučujících.
- Účastníci kurzu jsou povinni dodržet režim kurzu, který je upřesňován v denním programu vedoucím kurzu a při cvičení v terénu vyučujícím.
- Chování a vystupování účastníků kurzu musí odpovídat základním kulturním a společenským normám a zásadám zdravé životosprávy. Studenti ve styku s veřejností reprezentují UHK.
- Kouření, konzumace alkoholických nápojů a užívání jakýchkoli dalších drog je v průběhu celého kurzu přísně zakázáno. Porušení má za následek okamžité vyloučení z kurzu a následný odjezd z místa kurzu na vlastní náklady a bez finanční kompenzace.
- Účastníci kurzu jsou povinni přizpůsobit pohyb v terénu svým dovednostem a momentálním podmínkám.
- Účastníci kurzu jsou povinni okamžitě nahlásit vedoucímu kurzu (popř. zdravotníkovi kurzu) jakékoli zranění, ke kterému v jeho průběhu došlo.
- Vedoucí kurzu a všichni vyučující mají odpovědnost za bezpečný průběh jednotlivých aktivit, při jejich realizaci berou v úvahu fyzickou a dovednostní úroveň účastníků kurzu a dodržují zásady přiměřenosti a postupnosti.

Po ukončení kurzu:
- V případě nesplnění požadavků daného předmětu je studující povinen si tento předmět zapsat podruhé ihned v následujícím školním roce. Při nedodržení tohoto pravidla je studující povinen absolvovat celý kurz znovu, včetně všech aktuálních zápočtových požadavků.

Tato pravidla jsou platná pro všechny druhy kurzů pořádaných KTVS PdF UHK a jsou s nimi prokazatelně seznámeni všichni účastníci kurzu.

 
Podřízené stránky (1): Videa z kurzů
ĉ
Eva Kořénková,
22. 1. 2013 0:52
Comments