Pokyny pro autory

Příspěvky budou přijímány v jazyce českém, slovenském a anglickém.

 

Text by neměl přesahovat 4 000 slov včetně tabulek, grafů, odkazů a obrázků. Počet tabulek, grafů, odkazů a obrázků by měl být přiměřený délce textu. Příspěvek stačí odevzdat v elektronické podobě, obrázky a grafy zvlášť.

 

Použijte písmo Times New Roman, vel. 12, okraje 2,5, řádkování 1, zarovnat do bloku.

 

Doporučená struktura textu má následující pořádek:

Název příspěvku česky

Název příspěvku anglicky

Autor 1, pracoviště, země

Autor 2, pracoviště, země

Další autoři…

Úvod

Cíle a úkoly

Metodologie

Výsledky

Diskuze

Závěr

Reference

 

Uvádění tabulek, grafů, odkazů a obrázků se řídí normou APA. Vzory citací:

Základní článek: Herman, L. M., Kuczaj, S. A., III, & Holder, M. D. (1993). Responses to anomalous gestural sequences by a language-trained dolphin: Evidence for processing of semantic relations and syntactic information. Journal of Experimental Psychology: General, 122, 184-194.

Monografie: Beck, C. A. J., & Sales, B. D. (2001). Family mediation: Facts, myths, and future prospects. Washington, DC: American Psychological Association.

Monografie se skupinou autorů: Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated resident population by age and sex in statistical local areas, New South.

Kapitola v knize: Massaro, D. (1992). Broadening the domain of the fuzzy logical model of perception. In H. L. Pick Jr., P. van den Broek, & D. C. Knill (Eds.), Cognition: Conceptual and methodological issues (pp. 51-84). Washington, DC: American Psychological Association.

Článek ze sborníku: Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation (pp. 237-288). Lincoln: University of Nebraska Press.

Článek z internetu: Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a. Retrieved November 20, 2000, from http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html.

 

Obrázky, grafy:

Pro zajištění nejvyšší kvality obrázků a grafů využijte maximální možné rozlišení a formát JPG. Obrázky a grafy zařaďte do textu, název je umístěn pod objektem, vlevo, číslování je průběžné. Tabulky mají název umístěný nad objektem opět s průběžným číslováním a ve formátu XLS, XLSS. Obrázky, grafy a tabulky pošlete navíc ve zvláštních souborech.

 

Fulltexty pošlete do 17. 2. 2013 na adresu eva.korenkova@uhk.cz.
 

Instructions for the authors

Papers will be accepted in English, Czech and/or Slovak language. Papers will be judged by two reviewers.

 

The text should not exceed 4 000 words; tables, charts, links and pictures included. The number of tables, charts, links and pictures should be proportionate to the length of the text. The contributions can be submitted electronically; pictures and graphs separately.

 

Kindly use font Times New Roman, size 12, margins 2,5, spacing 1, full justification.

 

Recommended text structure should be as follows:

Title of paper in Czech

Title of paper title in English

Author 1, workplace, country

Author 2, workplace, country

Other authors…

Introduction

Problem formulation

Methodology

Problem solution

Conclusion

References

 

Tables, charts, links and pictures should be quoted in compliance with the APA norm. Examples of references:

Primary article: Herman, L. M., Kuczaj, S. A., III, & Holder, M. D. (1993). Responses to anomalous gestural sequences by a language-trained dolphin: Evidence for processing of semantic relations and syntactic information. Journal of Experimental Psychology: General, 122, 184-194.

Monograph: Beck, C. A. J., & Sales, B. D. (2001). Family mediation: Facts, myths, and future prospects. Washington, DC: American Psychological Association.

Monograph with a group of authors: Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated resident population by age and sex in statistical local areas, New South.

Chapter in a book: Massaro, D. (1992). Broadening the domain of the fuzzy logical model of perception. In H. L. Pick Jr., P. van den Broek, & D. C. Knill (Eds.), Cognition: Conceptual and methodological issues (pp. 51-84). Washington, DC: American Psychological Association.

Article from a compilation: Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation (pp. 237-288). Lincoln: University of Nebraska Press.

Internet article: Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a. Retrieved November 20, 2000, from http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html.

 

Pictures, graphs:

To ensure the highest quality of pictures and charts kindly use the highest resolution and the JPG format. Pictures and charts should be included in the text; title placed under the object on the left, continuous numbering. Tables are titled above the object, continuous numbering and in the XLS, XLSS format. Pictures, charts and tables should be sent in separate files as well.

 

Full texts should be sent to 17 Feb 2013 to the address of eva.korenkova@uhk.cz.

 

Comments