ÚVOD‎ > ‎informace pro studenty‎ > ‎

Informace k psaní závěrečných prací

Rozsah práce:
Rozsah bakalářské práce činí 30 stran textu bez příloh, rozsah diplomové práce činí 50 stran textu bez příloh při: Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5 a šíři okrajů 30 – 35 mm vlevo, 15 vpravo a 25 dole a nahoře. 

Co obsahuje diplomová a bakalářská práce: viz Rozhodnutí děkana č. 35/2020.
V tomto závazném pořadí:
* Přední deska
* Titulní strana česky
* Zadání práce vytištěné z STAGu - ( Student si může zadání vytisknout v EKSKP v každém kroku odevzdání práce od prvotní kontroly až po validaci referentkou katedry.
* Prohlášení o samostatném vypracování práce
* Anotace + klíčová slova česky
* Anotace + klíčová slova anglicky
* (Poděkování česky - nepovinné)
* Obsah – číslovány jsou jednotlivé kapitoly, podkapitoly i jejich podkapitoly, strana 1 je Úvod
* (Seznam použitých zkratek, značek, termínů a jiného označení v abecedním pořadí - nepovinné)
* Úvod
* Další kapitoly a podkapitoly
* Závěr
* (Seznam tabulek, grafů apod. - nepovinné)
* Seznam pramenů: doporučujeme strukturovat na monografie, periodika a elektronické prameny (podle typu práce je vhodné prameny strukturovat i jinak)
* Přílohy: nemají stránkování a nezapočítávají se do počtu stran závěrečné práce

Používejte citační normu ČSN ISO 690 včetně 690-2 Elektronické dokumenty nebo APA.

V práci nezapomeňte:
Uvést správně název a číslo svého studijního programu a oboru.
Podepsat práci pod prohlášením.
Správně očíslovat stránky.
Uvést všechny citace a parafráze v textu jednotně podle normy ČSN ISO 690 Bibliografické citace, včetně části 690-2 Elektronické dokumenty. Citáty musí být zřetelně vyznačeny uvozovkami a odkazem na zdroj. Parafráze musí být zřetelně odlišeny od autorského textu uvozovacími větami odkazujícími na zdroj. UHK od září 2014 používá systém pro kontrolu plagiátorství.
Popsat všechny obrázky, grafy, tabulky atd. Vždy u nich uveďte zdroj; v případě, že autor jste vy sami se píše Zdroj: autor/ka. Obrázky a grafy mají popisek vystředěn a umístěn dole pod obrázkem. Tabulky mají popisek vystředěn a umístěn nad tabulkou.
                    
Odevzdání tištěné podoby práce: viz Rektorský výnos č. 1/2013 (pro zobrazení je nutné být přihlášen do sítě UHK).
* Bakalářskou či diplomovou práci odevzdává student ve dvou svázaných písemných exemplářích shodné formy a obsahu a v jednom digitálním exempláři shodného obsahu, který nahraje do systému eVŠKP. Písemné exempláře práce autor odevzdává vždy až po zadání elektronického exempláře práce do systému eVŠKP.
* Po obhajobě práce jsou studentovi oba písemné exempláře vráceny.
* DP a BP v tištěné formě se odevzdávají v sekretariátu KTVS u paní Kořénkové  do 14:00 nejpozději v den, který je určen na webové stránce katedry v tabulce “Termíny“. Student je povinen tyto termíny sledovat, po vypršení termínu práce již nemůže být přijata. KTVS vyznačí tyto termíny také do rozhraní eVŠKP.
* Referentka katedry provede validaci práce.

Digitální exemplář práce:
* Odevzdává se na https://ris.uhk.cz/eVSKP/
* Digitální exemplář je naprosto totožný s tištěnou formou práce!
* Digitální exemplář práce má podobu jednoho souboru, do kterého je vložen jak vlastní text práce, tak její písemné i obrazové přílohy. Přílohy se v systému ukládají rovněž samostatně.
* Posudek školitele a oponenta má student k dispozici nejpozději pět pracovních dní před konáním obhajoby práce, kdy vedoucí práce a oponent nahrají svůj posudek do systému eVŠKP. Autor práce je na dostupnost posudku své práce upozorněn elektronickou poštou UHK. V písemné podobě se posudky autorovi práce nezasílají, student rovněž nezná konečné hodnocení práce vedoucím a oponentem (známku).
* Student může při nahrávání práce do systému eVŠKP využít služeb Centra služeb PdF. Nahrávat diplomové a ostatní kvalifikační práce je možné v rozsahu do 20 MB. Pouze přílohy mohou být rozsáhlejší. Uvádějte obrázky a tabulky ve zmenšené kvalitě, abyste nepřekročili tento rozsah. Pokud chcete zachovat jejich kvalitu, měli byste je uvádět jako přílohu.
Podřízené stránky (1): DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Ċ
Eva Kořénková,
14. 1. 2015 5:02
Ċ
Eva Kořénková,
14. 1. 2015 5:00
Ċ
Eva Kořénková,
14. 1. 2015 5:00
Ċ
Eva Kořénková,
14. 1. 2015 5:01
Ċ
Eva Kořénková,
14. 1. 2015 5:01
ĉ
Eva Kořénková,
14. 1. 2015 5:00
Comments