DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

VÝBĚR TÉMATU A VEDOUCÍHO ZÁVĚREČNÉ PRÁCE NA KTVS - ROK 2021/2022

1. Domluvit si vedoucího své práce. Tj. promyslet si alespoň trochu svoje téma, zamyslet se nad tím, kdo se ho může ujmout po odborné stránce, oslovit ho a požádat o vedení práce. V tomto vám může pomoci návod OTÁZKY ke zpracování zadání závěrečné práce (viz níže v souborech).

2. S vedoucím práce se domluvit na názvu a cíli práce, na metodách a na základní literatuře. Spolu sepíšete tzv. Zadání závěrečné práce - STAG - student (viz níže v souborech). 

3. Tyto věci napíšete do STAGu pod odkaz Kvalifikační práce - Podklad pro zadání závěrečné práce. Návod máte v rovněž v souborech pod názvem vzor student stag. Zadání uložte a vytiskněte. Vytiskněte si to radši 2x - jednou pro vedoucího a jednou pro sebe.

4. S tím vytištěným jděte za vedoucím své práce, aby vám to podepsal a podepsaný papír potom odevzdejte paní referentce Evě Kořénkové. TERMÍN  DO19. 12. 2021

. Pro přehlednost je zde uvedeno schéma zadávání práce: http://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/studium_kvalifikacni-prace_popis.html.V průběhu ledna 2022kontaktujte svého vedoucího práce, abyste si zkontrolovali a případně společně upravili zadání ve STAGu. 

TERMÍN  DO 31. 1. 2022.


 POVINNÉ PRO VŠECHNY STUDENTY BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH OBORŮ STUDUJÍCÍ TĚLESNOU VÝCHOVU, KTEŘÍ SE ROZHODLI PSÁT NEBO JIŽ PÍŠÍ ZÁVĚREČNOU PRÁCI NA KTVS:

Ideálně v 2. ročníku bakalářského nebo v 1. ročníku navazujícího magisterského studia si zapíšete seminář Metodologie bakalářské práce, případně Metodologie diplomové práce. 

Nelze psát závěrečnou práci na této katedře bez uvedených seminářů!!!

U studentek učitelství pro ZS1 a MŠ je tento seminář doporučován (není povinný).

 Pracujte a pište! Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob  pro KTVS  budou zveřejněny těchto stránkách , na stránkách UHK a na nástěnce na KTVS. Postup přihlašování na SZZ je jedině přes studijní oddělení.


UKLÁDÁNÍ/ODEVZDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÉ VERZE:

Zatím se stále budeme řídit níže uvedeným postupem:

* vstup do eVSKP na https://ris.uhk.cz/evskp;
* po přihlášení do systému v levé části obrazovky vybrat Odevzdávání kvalifikačních prací;
do závěrečné práce se vkládá (je svázána) strana "tisk závěrečné práce".Tuto stranu si student vytiskne z eVŠKP. Musí být i v elektronické podobě. 
* zkontrolovat údaje v zadání práce - tzn. správnost českého a anglického názvu práce, katedry, jména vedoucího práce a oponenta apod.;
* zvolit jazyk práce (u česky psaných prací čeština);
* zadat nejméně 3 klíčová slova (inverzí - např. pedagogika speciální, česky i anglicky);
* zadat abstrakt práce (= zkopírovat anotaci bez bibliografických údajů, česky i anglicky);
* vlastní nahrání práce: nahrávaná práce musí mít příponu *PDF, podrobnější informace (obrazový návod) o nahrávání naleznete na stránkách eVSKP;
* nahranou verzi závěrečné práce si stáhněte a tuto verzi dejte vytisknout - tak docela určitě splníte následující bod;
* po úspěšném nahrání práce nutná kontrola s tištěnou verzí - musejí  být identické - to kontroluje referentka katedry
* přílohy nahrávat stejným způsobem:
     - hudební přílohy musejí být ve formátu mp3
     - videonahrávky musejí být ve formátu MPEG2
     - poslední  krok odeslat referentce ke kontrole
     - více Rektorský výnos č.1/2013 - naleznete na https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Studium/Kvalifikacni-prace#UHK-Article 
A pochopitelně jsou vám nápomocni v Centru služeb.

Podřízené stránky (1): číslování
Ċ
Eva Kořénková,
13. 3. 2018 4:49
Ċ
Eva Kořénková,
27. 2. 2018 4:38
Ċ
Eva Kořénková,
27. 2. 2018 4:34
Ċ
Eva Kořénková,
27. 2. 2018 4:39
Ċ
Eva Kořénková,
27. 2. 2018 4:37
ĉ
Eva Kořénková,
13. 3. 2018 4:49
Ċ
Eva Kořénková,
27. 2. 2018 4:41
ĉ
Eva Kořénková,
11. 1. 2015 0:47
Ċ
Eva Kořénková,
27. 2. 2018 4:33
Ċ
Eva Kořénková,
27. 2. 2018 4:38
ĉ
Eva Kořénková,
11. 1. 2015 0:48
Comments