DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

VÝBĚR TÉMATU A VEDOUCÍHO ZÁVĚREČNÉ PRÁCE NA KTVS - ROK 2017/18

Určité nejasnosti a komplikace, které kolem zadávání a výběru témat závěrečných prací jsou, souvisí zejména s přechodem na nový informační systém a odpadnou, jakmile se všichni se systémem lépe sžijeme. V nabídce témat ve STAGu již můžete u některých vyučujících témata nalézt (Moje studium - záložka Kvalifikační práce), ale preferujte tuto cestu:

1. Domluvit si vedoucího své práce. Tj. promyslet si alespoň trochu svoje téma, zamyslet se nad tím, kdo se ho může ujmout po odborné stránce, oslovit ho a požádat o vedení práce. V tomto vám může pomoci návod OTÁZKY ke zpracování zadání závěrečné práce (viz níže v souborech).

2. S vedoucím práce se domluvit na názvu a cíli práce, na metodách a na základní literatuře - vedoucí práce vám s tímto MUSÍ POMOCI. Spolu sepíšete tzv. Zadání závěrečné práce - STAG - student (viz níže v souborech). 

3. Tyto věci napíšete do STAGu pod odkaz Kvalifikační práce - Podklad pro zadání závěrečné práce. Návod máte v rovněž v souborech pod názvem vzor student stag. Zadání uložte a vytiskněte. Vytiskněte si to radši 2x - jednou pro vedoucího a jednou pro sebe.

4. S tím vytištěným jděte za vedoucím své práce, aby vám to podepsal a podepsaný papír potom odevzdejte paní referentce Evě Kořénkové. TERMÍN  DO 19 12. 2017

Další postup je takový, že p. referentka témata zadává do tzv. nativního klienta (STAG), vedoucí KTVS doc. Dana Fialová je schválí a vše nasvědčuje tomu, že pak jsou vám ta témata přidělena ve STAGu. Pro přehlednost je zde uvedeno schéma zadávání práce: http://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/studium_kvalifikacni-prace_popis.html.V průběhu ledna 20178 kontaktujte svého vedoucího práce, abyste si zkontrolovali a případně společně upravili zadání ve STAGu. V řadě zadání se objevily chyby, bude nutné, abyste je před konečným přiřazením opravili, protože co jednou ve STAGu je, to už se nedá opravit.

TERMÍN  DO 31. 1. 2018.

 

POVINNÉ PRO VŠECHNY STUDENTY, KTEŘÍ SE ROZHODLI PSÁT NEBO JIŽ PÍŠÍ ZÁVĚREČNOU PRÁCI NA KTVS:

Ideálně v 2. ročníku BTS a v 1. ročníku NTVSSK či NTVZS2 si zapíšete seminář Metodologie bakalářské práce (PMEBP), případně Metodologie diplomové práce(PMEDP). Nelze psát závěrečnou práci na této katedře bez uvedených seminářů!!!


INFORMACE PRO STUDENTY, KTEŘÍ MAJÍ SVÉ TÉMA ÚSPĚŠNĚ PŘEVEDENÉ Z FISu - tuto informaci zde ještě necháváme pro studenty, kteří pracují velmi pomalu

Základní a podstatná informace je, že VY BYSTE MĚLI MÍT TÉMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE PŘEVEDENO Z FISu. Je možné si to zkontrolovat na záložce Moje studium, kvalifikační práce. Co máte nyní udělat:

1. Zkontrolovat, že výše uvedená informace platí. Pokud téma ve STAGu nemáte, kontaktujte tajemnici KTVS Brigitu Stloukalovou. Pokusíme se o diagnostiku problému a případně i jeho nápravu.

2. Otevřete si dokument OTÁZKY ke zpracování zadání závěrečné práce a zamyslete se nad nimi.

3. Udělejte si plán práce - ideální by bylo, kdybyste tyhle body již měli za sebou - a zajděte za svým vedoucím práce, abyste se domluvili na dalším harmonogramu, metodách, postupu. TERMÍN  DO 30 11. 2017.

4. Pracujte a pište! Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob  pro KTVS  budou zveřejněny koncem října na těchto stránkách níže, na stránkách UHK a na nástěnce na KTVS. Postup přihlašování na SZZ je jedině přes studijní oddělení.


UKLÁDÁNÍ/ODEVZDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÉ VERZE:

Zatím se stále budeme řídit níže uvedeným postupem:

* vstup do eVSKP na https://ris.uhk.cz/evskp;
* po přihlášení do systému v levé části obrazovky vybrat Odevzdávání kvalifikačních prací;
do závěrečné práce se vkládá (je svázána) strana "tisk závěrečné práce".Tuto stranu si student vytiskne z eVŠKP. Musí být i v elektronické podobě. 
* zkontrolovat údaje v zadání práce - tzn. správnost českého a anglického názvu práce, katedry, jména vedoucího práce a oponenta apod.;
* zvolit jazyk práce (u česky psaných prací čeština);
* zadat nejméně 3 klíčová slova (inverzí - např. pedagogika speciální, česky i anglicky);
* zadat abstrakt práce (= zkopírovat anotaci bez bibliografických údajů, česky i anglicky);
* vlastní nahrání práce: nahrávaná práce musí mít příponu *PDF, podrobnější informace (obrazový návod) o nahrávání naleznete na stránkách eVSKP;
* nahranou verzi závěrečné práce si stáhněte a tuto verzi dejte vytisknout - tak docela určitě splníte následující bod;
* po úspěšném nahrání práce nutná kontrola s tištěnou verzí - musejí  být identické - to kontroluje referentka katedry
* přílohy nahrávat stejným způsobem:
     - hudební přílohy musejí být ve formátu mp3
     - videonahrávky musejí být ve formátu MPEG2
     - poslední  krok odeslat referentce ke kontrole
     - více Rektorský výnos č.1/2013 - naleznete na https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Studium/Kvalifikacni-prace#UHK-Article - ovšem otevřít uvedené dokumenty se vám asi nepodaří.
A pochopitelně jsou vám nápomocni v Centru služeb.

Podřízené stránky (1): číslování
Ċ
Eva Kořénková,
13. 3. 2018 4:49
Ċ
Eva Kořénková,
27. 2. 2018 4:38
Ċ
Eva Kořénková,
27. 2. 2018 4:34
Ċ
Eva Kořénková,
27. 2. 2018 4:39
Ċ
Eva Kořénková,
27. 2. 2018 4:37
ĉ
Eva Kořénková,
13. 3. 2018 4:49
Ċ
Eva Kořénková,
27. 2. 2018 4:41
ĉ
Eva Kořénková,
11. 1. 2015 0:47
Ċ
Eva Kořénková,
27. 2. 2018 4:33
Ċ
Eva Kořénková,
27. 2. 2018 4:38
ĉ
Eva Kořénková,
11. 1. 2015 0:48
Comments