SKLAD SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ

Sklad je umístěn v areálu budovy č.6 (Na Pivovarské Flošně)

Informace u správce skladu:  Evy Kořénkové

Půjčování věcí ze skladu:

 včasné dohodě emailem-eva.korenkova@uhk.cz

Výjpůjční řád skladu KTVS:

Půjčování majetku ze skladu KTVS studentům

1.      Správou skladu je od 1. 7. 2012 pověřena Eva Kořénková, referentka KTVS. Případný zájem o zapůjčení materiálu s ní student/ka předem bude konzultovat buď v jejích úředních hodinách, nebo mailem.

2.      Zapůjčení majetku PdF UHK studentům/kám bude realizováno výhradně za úplatu a na základě jednoduché smlouvy.

3.      Ceník je dostupný na webových stránkách KTVS a na nástěnce s informacemi pro studenty na KTVS. Tiskopis Smlouvy rovněž.

4.      Výběr peněz bude prováděn při převzetí materiálu proti příjmovému dokladu, jehož kopie bude přiložena k jednomu ze dvou výtisků smlouvy.

5.      Student/ka je povinen/a zacházet se zapůjčeným materiálem s péčí řádného hospodáře. Kontrola majetku PdF UHK bude provedena při vrácení zapůjčeného materiálu a případné poškození či následky nadměrného použití bude na místě uhrazeno.

6.      Ztrátu zapůjčeného majetku PdF je student/ka povinen/na neprodleně nahlásit správkyni skladu, která se studentem/kou sepíše protokol o ztrátě. V případě krádeže musí student/ka hlásit ztrátu i na Policii ČR. Při ztrátě zapůjčeného majetku bude PdF UHK postupovat podle Směnice kvestora 6/2007 ze dne 11. 7. 2007. Student/ka musí ztracený majetek nahradit na základě rozhodnutí náhradové a škodní komise.

7.      Student/ka je povinen/na dodržet termíny stanovené správkyní skladu a smlouvou.

8.      Materiál zapůjčovaný KTVS je spravován řádně se zřetelem na bezpečnost provozu a podléhá pravidelné kontrole, revizi a údržbě stanovené platnými bezpečnostními předpisy.

  Eva Kořénková                                               

 Správkyně skladu


 

Ĉ
Eva Kořénková,
24. 9. 2013 1:40
Comments